Izjava o privatnosti

1. Opšte odredbe

U svom poslovanju, Aleksandar Jovanović PR kompjutersko programiranje Cloud Source Vranje, preduzetnik registrovan prema propisima Republike Srbije, matični broj: 63898465, PIB: 109066968, čije je sedište u ul. Đure Salaja br. 20, 17000 Vranje, Srbija, a koje zastupa Aleksandar Jovanović (u daljem tekstu: "Provajder") prikuplja Podatke o ličnosti od svojih klijenata i različitih sajtova kojima upravlja (u daljem tekstu, zajednički: "Platforma") i korisnika softvera (u daljem tekstu zajednički: "Korisnik ili Korisnici").

Provajder prepoznaje da se sa Podacima o ličnosti mora oprezno rukovati. Provajder je posvećen primeni relevantnih propisa kojima se regulišu Podaci o ličnosti, u skladu sa zakonima zemalja u kojima posluje, i u skladu sa najvišim etičkim standardima.

Zaštita Podataka o ličnosti je važan deo našeg poslovanja. Ona se nalazi u samom centru našeg odnosa prema klijentima, vrednostima, principima, našim ponašanjem i našim uspehom na tržištu, i od suštinske je važnosti za održavanje poverenja. U svrhu ovog Pravilnika, Podatak o ličnosti predstavlja podatak koji se odnosi na fizičko ili pravno lice, čak i indirektno ukoliko je referenciran putem drugih informacija.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja i komentara u vezi sa ovim Pravilnikom, molimo da nas kontaktirate na office@evident.rs

1.1 Otvorenost povodom prikupljanja i obrade podataka

Mi informišemo lica o upotrebi Podataka o ličnosti. Kada prikuplja Podatke o ličnosti, Provajder jasno, iskreno i transparentno daje informacije o prirodi Podataka o ličnosti koje prikuplja kao i o svrsi prikupljanja odnosno nameravanoj obradi.

Korišćenje Podataka o ličnosti od strane Provajdera za svrhu različitu od one za koju je inicijalno navedena, nije dozvoljena, osim u slučaju da lice na koje se podatak odnosi bude adekvatno obavešteno o tome, i da Provajder pribavi odgovarajući pristanak.

Opšte uzevši, Provajder ima mogućnost da koristi Podatak o ličnosti za sekundarne svrhe kada implementira unutrašnje kontrole, i odite, i kada svoje poslovanje prilagođava propisima.

1.2 Korišćenje ličnih podataka samo za zakonitu i unapred određenu svrhu

Provajder prikuplja i obrađuje Podatke o ličnosti samo ukoliko postoji pravni osnov za to. Provajder prikuplja i obrađuje Podatke o ličnosti samo u meri koja je ili (i) određena validnim i informisanim pristankom, ili (ii) je neophodna u poslovanju Provajdera, kao što je zaključenje ugovora, obrada i primanje plaćanja, izvršavanje preuzetih ugovornih obaveza i ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz propisa.

Nakon datog pristanka on može biti povučen. Svaki pristanak koji je neko lice dalo povodom prikupljanja i obrade njegovog Podatka o ličnosti, mora biti dat slobodno i na osnovu jasnih informacija o tome kako će Provajder koristiti podatke. Tako dat pristanak može biti povučen u bilo koje doba od strane lica koje je pristanak dalo, bez suvišnih komplikacija. Datum, sadržaj i validnost pristanka uvek moraju biti dokumentovani.

Poštujemo instrukcije koji nam daju Rukovaoci podataka. Prilikom obrade Podataka o ličnosti u ime i/ili za račun klijenta ili neke treće strane (Rukovaoca podacima) Provajder se vlada prema ovom Pravilniku i smernicama i instrukcijama koje je od Rukovaoca dobio.

1.3 Obezbeđivanje kvaliteta podaka

Vrši se prikupljanje i obrada samo onih Podataka o ličnosti koji su adekvatni, relevantni, koji nisu prekomerni i koji su ažurni. Provajder prikuplja i obrađuje najmanju količinu Podataka o ličnosti koja je neophodna za ispunjavanje svrhe obrade, i stara se da u svakom momentu Podatak o ličnosti koji se kod njega nalazi bude adekvatan odnosno relevantan za njegovu nameravanu svrhu obrade. Provajder podatke održava ažurnim i ispravnim i omogućava njihovu korekciju kada je potrebno.

Podatak o ličnosti se čuva samo u periodu koji je zaista neophodan. Podatak o ličnosti Provajder čuva samo u vremenskom periodu koji je neophodan za njegovu nameravanu svrhu obrade. Posebna pravila zadržavanja podataka mogu dodatno definisati vreme posle kojeg podaci treba da budu obrisani, uništeni ili ponovo identifikovani.

1.4 Poštovanje prava ličnosti

Mi ćemo bez odlaganja odgovoriti na svaki zahtev ili prigovor koju nam neko lice podnese u vezi sa sopstvenim Podacima o ličnosti. Provajder posebno napominje da lica imaju prava da:

 1. Zahtevaju obaveštenje o njihovim Podacima o ličnosti koje Provajder prikuplja, kao i osnov (odnosno razlog) po kojem je Provajder neki lični podataka prikupio
 2. Pribave kopiju njihovih Podataka o ličnosti koje Provajder ima
 3. Zahteva izmenu ili brisanje netačnog ili nepotpunog Podatka o ličnosti
 4. Povuče saglasnost koju je dao Provajderu koja se odnosi na prikupljanje i obradu Podataka o ličnosti, u bilo koje doba, što uključuje pravo i da se obriše sa liste slanja ili promotivnih objava kao i komercijalnih publikacija Provajdera

Provajder će, u razumnom roku, odgovoriti na sve zahteve koje mu lice postavi u vezi sa ostvarivanje prava o ličnosti, imajući u vidu propisane rokove.

Provajder će blagovremeno postupati po i proveravati svaki prigovor koji mu lice dostavi, a koji se odnosi na povredu prava ličnosti koja su navedena ovde, ili u primenjivom propisu koji reguliše ovu oblast.

1.5 Poštovanje ličnog izbora

Provajder poštuje pravo lica da stavlja primedbe na korišćenje Podataka o ličnosti, odnosno da se odjavi sa liste slanja promotivnih objava. Kada se Podatak o ličnosti koristi u promotivne (marketinške) svrhe, Provajder obaveštava lica, na razumljiv način, o tome da će se njihovi podaci koristiti u promotivne svrhe. Provajder poštuje pravo ličnog izbora svoji postojećih ili budućih klijenata da:

 1. prima samo promotivna obaveštenja od Provajdera za koja su dali izričit prethodni pristanak, kada je to zahtevano po zakonu, odnosno ukoliko Provajder može da prikaže da je ovlašćen za slanje takve obaveze u skladu svojim legitimnim poslovnim interesom
 2. prestane da prima promotivna obaveštenja ukoliko tako podesi svoje preferencije, odnosno ukoliko se odjavi sa liste slanja, kao i u slučaju da Provajder primi prigovor na slanje takvih objava

1.6 Čuvanje naročito osetljivih podataka

Provajder ne prikuplja niti obrađuje naročito osetljive Podatke o ličnosti osim ukoliko to nije apsolutno neophodno. Provajder prepoznaje da su neke vrste Podataka o ličnosti naročito osetljivi i da zahtevaju viši stepen zaštite. Naročito osetljivi Podaci o ličnosti uključuju informacije koje se odnose na zdravlje lica, njegove biometrijske i genetske podatke, versku i političku opredeljenost, rasnu ili etničku pripadnost ili poreklo, podaci o kažnjavanosti, kao i druge podatke koji se štite primenjivim propisima.

Provajder prikuplja i obrađuje naročito osetljive Podatke o ličnosti samo ako je to apsolutno neophodno i to u jednom od navedenih slučajeva:

 1. Izričit pristanak lica na koje se podatak odnosi
 2. Kada je upotreba takvog podatka neophodna od strane Provajdera kako bi se povinovao odredbama zakona koji se odnose na radne odnose, ili druge obaveze propisane zakonom koje su u vezi sa zaštitom zdravlja konkretnog pojedinca (kao što je to slučaj kod hitne medicinske pomoći)

Provajder implementira adekvatne procedure kojima ograničava pristup naročito osetljivim podacima samo adekvatnim osobama, i sprečava neovlašćen pristup, upotrebu i širenje tih podataka.

1.7 Preduzimanje adekvatnih mera bezbednosti

Provajder primenjuje odgovarajuće tehničke i organizacione mere bezbednosti kako bi zaštitio Podatke o ličnosti. Provajder primenjuje odgovarajuće sigurnosne mere da obezbedi poverljivost, integritet i dostupnost Podataka o ličnosti i da spreči rizike neovlašćenog ili nezakonitog pristupa, izmene, brisanja ili otkrivanja tih podataka. Zaštitne mere su bazirane na proceni uticaja koja u uzima u obziri rizik po pojedinačne Podatke o ličnosti koji se nalaze kod Provajdera. Ove mere uključuju bezbednosne i organizacione pere prilagođene načinu obrade i prirodi podataka koji se štite.

Provajder će bez odlaganja obavestiti lica o bilo kom upadu koji je kompromitovao njihove Podatke o ličnosti i prijaviće će ovakav incident nadležnim organima onako kako to zakoni koji se primenjuju nalažu.

Mi se staramo da naši dobavljači ili partneri takođe usvoje adekvatne i ekvivalentne sigurnosne mere. Provajder zahteva od svojih dobavljača i podizvođača da se u celosti usklade sa Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti, svim primenjivim zakonima, i da održavaju adekvatne tehničke i organizacione mere u cilju zaštite Podataka o ličnosti.

Mi se staramo da naši zaposleni održavao nivo poverljivosti ličnih podataka koje obrađujemo, tako što ograničavamo pristup Podacima o ličnosti samo na one zaposlene ili dobavljače koji neophodno moraju da izvrše određene zadatke koje se odnose na te podatke. Adekvatna svest, trening i obaveze poverljivosti su prisutne kako Podaci o ličnosti ne bi bili deljeni ili otkriveni neovlašćenim licima, što uključuje i zaposlene kod Provajdera kojima pristup Podacima o ličnosti nije neophodan.

1.8 Obezbeđivanje adekvatne zaštite međunarodnog prenosa

Kada se Podatak o ličnosti prenosi, mi se staramo da smo preduzeli sve korake da zaštitimo Podataka o ličnosti pre transfera. Provajder prenosi Podatke o ličnosti preko državnih granica samo kada je (i) to opravdano poslovnom svrhom, i (ii) primenjena zaštita koja obezbeđuje da Podatak o ličnosti nastavlja da bude zaštićen najmanje na onom nivou zaštite koji to zahteva jurisdikcija iz koje podatak potiče.

1.9 Umanjenje uticaja rizika na pojedince

Ukoliko je verovatno da će obrada dovesti do visokog rizika po pojedince mi sprovodimo Procenu uticaja na zaštitu podataka (engl. Data Protection Impact Assessment). Provajder sprovodi Procenu uticana na zaštitu podataka kako bi identifikovao rizike koji obrada Podataka o ličnosti od strane Provajdera može da izazove po prava privatnosti lica, u svrhu eliminisanja ili umanjenja takvih rizika.

Takva prethodna Procena uticaja na zaštitu podataka će biti deo razvoja svakog novog servisa, odnosno usluga i poslovnih prilika koje preduzima Provajder.

2. Informacije koje prikupljamo

2.1 Dostavljene informacije

Provajder prikuplja informacije koje mu dostavi Korisnik. Korisničke informacije koje se dostavljaju mogu biti različite od Korisnika do Korisnika. Svaki Korisnik je dužan (i isključivo je odgovoran) da na jasan način predstavi licima koje to Podatke o ličnosti Korisnik prikuplja, i da nam ih dostavi.

2.2 Automatski prikupljene informacije

Provajder posredstvom Platforme automatski prikuplja sledeće informacije o uslugama i kako se one koriste:

 1. Korišćenje: informacije o Korisnikovoj interakciji sa Platformom – posećene strane ili pregled drugog sadržaja, pretrage, rezervacije, proveravanje dostupnosti, rezervisanje i duge radnje na Platformi;
 2. Beleženje: informacije koje se odnose na način korišćenja Platforme, IP adresa, vreme pristupa, informacije o hardveru i softveru, informacije o uređaju i slično.

2.3 Informacije prikupljene od trećih lica

Provajder može prikupljati odobrene informacije, npr. recenzije i ocene koje Korisnici daju jedni o drugima, a koje su objavljene na njihovim stranicama profila.

3. "Cookie" podaci

Platforma koristi "cookie" i slične tehnologije za potrebe praćenja. "Cookie" su mali tekstualni fajlovi koje veb-server prenosi na računar, odnosno uređaj kako bi se omogućila njegova identifikacija. Kada Korisnik poseti Platformu šalje se "cookie". Korisnici mogu podesiti svoje pregledače interneta da dobiju notifikaciju prilikom prijema "cookie" fajla, odbiju korišćenje "cookie" fajlova, kao i da za stalno onemoguće njihovu upotrebu. U određenim slučajevima Korisnici možda neće biti u mogućnosti da koriste sve funkcionalnosti Platforme u punoj meri ukoliko je upotreba "cookie" deaktivirana.

4. Svrha upotrebe prikupljenih informacija

4.1 Rezervacije i podsetnici

Provajder koristi, čuva i obrađuje informacije koje mu dostavi Korisnik kao bi omogućio proveru dostupnosti, rezervacije i slanje podsetnika putem Platforme, kao i u svrhu poboljšanja Platforme, a naročito:

 1. da omogući pristup i korišćenje funkcionalnosti Platforme;
 2. da omogući komunikaciju između Korisnika i Korisnikovih klijenata;
 3. da rukovodi, čuva i poboljšava Platformu i iskustvo;
 4. da personalizuje i prilagođava Korisnikovom iskustvu kroz rangiranje rezultata pretrage, prikazuje oglase prilagođene pretragama, istoriji rezervacija i preferencijama;
 5. da pruži korisnički servis;
 6. da šalje servisne ili poruke, odnosno e-mailove podrške koje se odnose na ažuriranja i unapređenja, sigurnosna obaveštenja, notifikacije u vezi sa nalogom, rezervacijama, dostupnosti i potvrdama rezervacija;
 7. bilo koju drugu svrhu odobrenu od Korisnika.

4.2 Prevencija i otkrivanje prevara i zloupotreba

Provajder koristi, čuva i obrađuje informacije o Korisniku kako bi stvorio i održavao sigurnosno okruženja, a naročito:

 1. da otkrije i spreči prevaru, spam, zloupotrebu, sigurnosne incidentne ili druge štetne aktivnosti;
 2. da ispunjava svoje zakonske obaveze;
 3. da rešava nesporazume sa Korisnikom;
 4. da implementira Uslove korišćenja i druge pravilnike.

4.3 Marketing

Provajder koristi, čuva i obrađuje informacije o Korisniku za oglasne i marketinške svrhe, a naročito:

 1. da Korisnicima i klijentima Korisnika šalje promotivne poruke, marketinške, oglasne i druge informacije koje mogu biti od interesovanja za Korisnike bazirane na prikupljenim podacima o njihovim preferencijama;
 2. da personalizuje, izmeri i unapredi oglašavanje
 3. da sprovodi ankete, takmičenja i druge promotivne aktivnosti ili događaje koje sponzoriše ili organizuje Provajder.

5. Vreme čuvanja ličnih podataka

Lični podaci koje je prikupio Provajder će biti čuvani samo onoliko koliko je to neophodno da se pruže usluge Korisnicima putem Platforme, i biće permanentno obrisani nakon što korisnik obriše svoj nalog sa Platforme (dalje: "Nalog").

6. Otkrivanje informacija

6.1. Pružaoci usluga

Provajder koristi Pružaoce usluga kako bi obezbedio podršku radu Platforme. Pružaoci usluga mogu:

 1. pomagati sa pozadinskim proverama, prevenciji prevara, procene rizika i usluga rezervih kopija;
 2. pružati usluge korisničke podrške i oglašavanja;
 3. procesirati plaćanja

Navedeni Pružaoci usluga imaju ograničen pristup Korisnikovim informacijama kako bi u ime Provajdera obavljali navedene zadatke, i ugovorno su obavezani da te podatke koriste u skladu sa ovim Pravilnikom.

6.2 Sigurnost i poštovanje zakona

Kako bi poštovao zakon, Provajder će sarađivati sa svim državnim i policijskim službenicima i privatnim licima. Provajder će otkriti svaku informaciju o Korisniku nadležnom organu i sudu ukoliko je to neophodno da bi se odgovorilo na njihove zahteve, kako bi se zaštitila imovina i prava Provajdera ili trećeg lica, ili zaštitila javna ili lična sigurnost, ili sprečila odnosno zaustavila radnja koja se može smatrati aktivnošću koja predstavlja rizik ili jeste protivzakonita, neetička ili utuživa radnja. Ukoliko je to dozvoljeno, Provajder će obavestiti Korisnika o navedenim zahtevima.

6.3 Poslovni transferi

Ukoliko Provajder preduzme ili učestvuje u statusnoj promeni, reorganizaciji, prodaji osnovnih sredstava, likvidaciji ili stečaju, onda on može preneti ili podeliti svu svoju imovinu, uključujući i Korisnikove informacije u istu svrhu pružanja usluge Korisnicima putem Platforme. U slučaju da Korisnikove informacije budu prenete i na njih počne da se primenjuju drugačija pravila o zaštiti podataka o ličnosti sa drugom svrhom obrade, Provajder će unapred dostaviti relevantno obaveštenje i zahtevati saglasnost.

6.4 Agregirani podaci

Provajder može deliti agregirane informacije (informacije o Korisnicima koje su tako preuređene da više nije moguće identifikovati pojedinog korisnika) i informacije koje se ne odnose na podatke o ličnosti, u svrhu analize delatnosti i tržišta, demografskog profilisanja, marketinga i oglašavanja, kao i u druge poslovne svrhe.

7. Korisničke aktivnosti

7.1 Pristup i izmena

Korisnici mogu gledati, pregledati, ažirurirati ili brisati informacije, tako što će pristupiti svom Nalogu, i podešavati ga prema postojećim funkcionalnostima.

7.2 Brisanje Naloga i podataka

Za informacije o tome kako Korisnik može da obriše svoj Nalog, Korisnik treba da prati uputstva dostupna putem Platforme.

Ukoliko Korisnik ili lice želi da bilo koji Podatak o ličnosti trajno obriše sa Platforme, da obustavi svako dalje širenje tih podataka ili obradu od strane trećih lica, potrebno je da se sa takvim zahtevom obrati Provajderu na office@evident.rs.

8. Sigurnost

Provajder kontinuirano implementira i ažurira administrativne, tehničke i fizičke mere kako bi potpomogao zaštiti Korisnikovih informacija od neovlašćenog pristupa, gubitka, uništenja ili izmene. Ipak, internet nije potpuno sigurno okruženje, tako da Provajder ne može da garantuje sigurnost prenosa ili čuvanja Korisnikovih informacija.

9. Saglasnost

Korisnik i Korisnikovi klijenti moraju da daju saglasnost za obradu, kao i za prekogranični prenos Podataka o ličnosti u skladu sa ovim Pravilnikom, koja može biti povučena u bilo kom momentu. Posledice takvog povlačenja saglasnosti od strane Korisnika ili Korisnikovih klijenata su prestanak mogućnosti korišćenja Platforme.

Otvaranjem Naloga na Platformi, odnosno samim korišćenjem Platforme, Korisnik (dalje: "Subjekt podataka") daje saglasnost (dalje: "Saglasnost") Provajderu da obrađuje Podatke o ličnosti putem Platforme, u skladu sa ovim Pravilnikom i sledećim odredbama:

 1. Saglasnost se daje za obradu Podatak o ličnosti sa ili bez automatskih sredstava obrade.
 2. Saglasnost se daje za obradu sledećih Podataka o ličnosti:
  • ime,
  • e-mail,
  • broj telefona,
  • drugi kontakt podaci ukoliko su potrebni,
  • informacije o ceni (ukoliko postoje),
  • agregirani podaci koji se odnose na ostvarene i otkazane rezervacije putem Platforme za određenog Subjekta podataka za određeni period,
  • druge podatke unete u Nalog i podatke koje je Provajderu na drugi način dostavio Subjekt podataka prilikom popunjavanja formulara, ažuriranja ili dodavanja informacija u Nalog,
  • informacije dostavljene prilikom odgovara na ankete, učešća u promocijama ili korišćenjem drugih mogućnosti Platforme,
  • informacije koje je Subjekt podataka dostavio na zahtev Provajdera,
  • uopštene ili specifične informacije o Subjektu podataka koje se odnose na lokaciju i vreme korišćenja Platforme (IP adresa, poštanski broj, specifična lokacija dobijena putem mobilnog GPS, vremena pristupa i slično).
 3. Podatak o ličnosti nije javno dostupan, osim kada Subjekt podataka samostalno obajvi takav podatak korišćenjem mogućnosti Platforme da podatke javno objavi, a koje su namenjene za interakciju između korisnika Platforme.
 4. Svrha obrade Podataka o ličnosti:
  • omogućavanje proveravanja dostupnosti termina, rezervacija i sprovođenje rezervacije putem Platforme;
  • poboljšanje Platforme;
  • kreiranje i održavanje sigurnosnog okruženja Platforme; i
  • oglašavanje i marketing.
 5. Obrada Podataka o ličnosti može uključivati sledeće radnje obrade: prikupljanje, beleženje, sistematizaciju, akomulaciju, čuvanje, menjanje (ažuriranje, reviziju), povraćaj, korišćenje, brisanje, uništavanje, blokiranje, prenošenje (širenje, dostavljanje, pristup), kao i prekogranični prenos.
 6. Prekogranični prenos Podataka o ličnosti se obavlja putem usmeravanja određenih Podataka o ličnosti onome kod koga se vrši rezervacija i/ili pružaocima usluga koje Provajder angažuje van Evropske ekonomske zajednice (EEA) u navedene svrhe. Lica koja pribavljaju Podatak o ličnosti putem prekograničnog transfera su vezana sopstveni pravilima o zaštiti podataka o ličnosti, u kojima se nalaze adekvatne odredbe o merama poverljivosti i sigurnosti. Ipak, navedena lica mogu biti obveznici ponašanja prema nižim standardima zaštite ličnih podataka u svojim zemljama u odnosu na zemlju iz koje dolazi Subjekt podataka, što po sebi predstavlja veći rizik za zloupotrebu Podataka o ličnosti.
 7. Podatak o ličnosti se obrađuje dok god ne bude obrisan ili dok god ne dođe do povlačenja Saglasnosti, štagod bude prvo.
 8. Podatak o ličnosti se uništava odmah nakon povlačenja Saglasnosti ili brisanja Naloga.
 9. Osoba može povući ovu Saglasnost za obradu Podataka o ličnosti slanjem pisanog obaveštenja o povlačenju Saglasnosti Provajderu na office@evident.rs.
 10. Ukoliko osoba povuže Saglasnost za obradu Podataka o ličnosti, posledice povlačenja mogu biti brisanje podataka i nemogućnost korišćenja Platforme.
 11. Ova Saglasnost proizvodi pravno dejstvo za sve vreme obrade Podataka o ličnosti u skladu sa tačkom 9 ove Saglasnosti.

10. Kontakt

Za bilo koja pitanja ili prigovor povodom ovog Pravilnika kao i na davanje pristanka za obradu Podataka o ličnosti, obrade i načina na koji Provajder kao Rukovalac rukuje ovde navedenim podacima, možete kontaktirati Provajdera direktno na:

 • Cloud Source Vranje
 • ul. Djure Salaja br. 20
 • 17000 Vranje, Srbija

Provajdera možete kontaktirati i na e-mail: office@evident.rs.

11. Pritužbe

Za bilo koje pritužbe na Provajdera, a koje se odnose na Podatke o ličnosti Korisnik može kontaktirati nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti prema zemlji boravišta.

12. Izmene

Provajder zadržava pravo izmene ovog Pravilnika u bilo koje doba, u skladu sa ovim odredbama. Ukoliko Provajder izvrši izmene ovog Pravilnika, prečišćen tekst Pravilnika će biti objavljen putem Platforme, sa obaveštenjem Korisniku koje se pojavljuje prilikom pristupa Nalogu. Provajder će Korisnicima poslati obaveštenje o izmenama ovog Pravilnika najmanje trideset (30) dana pre nego što te izmene stupe na snagu. Ukoliko se korisnik ne slaže sa izmenama Pravilnika, Korisnik može odustati od korišćenja Platforme. Ukoliko Korisnik ne odustane od korišćenja Platforme pre nego što izmene Pravilnika stupe na snagu, nastavak korišćenja odnosno pristupa Platformi će se smatrati prihvatanjem tih izmena.

Datum početka primene 01.08.2019.