Uslovi korišćenja

Molimo da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja (“Uslovi”), jer oni predstavljaju pravni osnov pod kojim Davalac licence dozvoljava korišćenje Softvera. Pre nego što počnete sa koriščenjem Softvera na sajtu Davaoca licence, biće potrebno je da se eksplicitno saglasite sa primenom ovih Uslova.

Davanjem saglasnosti pristajete na ove Uslove i pristajete da Softver koristite u skladu sa odredbama ovih Uslova.

UGOVOR

1. Definicije

1.1 Osim ukoliko drugačije nije naznačeno, u smislu ovih Uslova termini imaju sledeće značenje:

"Dan Aktivacije" je dan od kada je korisnik aktivirao, odnosno počeo sa korišćenjem Softvera, tako što je uspešno okončao proces registracije.

"Naknade"označavaju iznose koji Korisnik treba da izmiri Davaocu licence u skladu sa ovim Uslovima, a koji su utvrđeni Cenovnikom koji važi u momentu plaćanja, koji je objavljen na adresi www.evident.rs/home/pricing;

"Dokumentacija" podrazumeva instrukcije, informacije i druga dokumenta koja se odnose na Softver, a koju Davalac licence čini dostupnim Korisniku;

"Dan Početka primene" ja dan kada je Korisnik pristao na ove Uslove koje je doneo Davalac licence – dan sa kojim je Korisnik počeo korišćenje Softvera na sajtu Davaoca licence;

"Uslovi" ima značenje Uslova korišćenja koji su važeći za vreme trajanja korišćenja Softvera kao obavezujući pravni odnos prema kojem se koristi licenca, a koji uključuju i sve izmene koje se mogu vršiti s vremena na vreme;

"Slučaj više sile" znači događaj ili seriju povezanih događaja koji su izvan kontrole ugovorne strane na koju se odnose (uključujući, a ne ograničavajući se na: pad interneta ili neke javne telekomunikacione mreže, hakerski napad, napad odbijanja servisa, dejstvo virusa ili drugog zlonamernog programa, pada električne mreže, sporovi u industriji koji pogađaju treća lica, izmene propisa, prirodne katastrofe, eksplozije, požari, poplave, društveni nemiri, teroristički napadi i ratovi);

"Prava intelektualne svojine" podrazumeva sva prava koja se mogu podvesti pod intelektualne svojine, bilo gde na svetu, bez obzira da li se registruju ili ne, odnosno da li su podobna registraciji ili ne, uključujući bilo koju vrstu prava na prijavu takvih prava ("Prava intelektualne svojine" uključuju autorsko i srodna prava, poverljive informacije, poslovne tajne, know-how, poslovna imena, trgovačka imena, žigove, nazive servisnih marki, prenos prava, nelojalna konkurencija, patente i male patente, pokazne i radne modele, topografiju poluprovodnika, i prava industrijskog dizajna);

"Davalac licence" znači Aleksandar Jovanović PR kompjutersko programiranje Cloud Source Vranje, preduzetnik registrovan prema propisima Republike Srbije, matični broj: 63898465, PIB: 109066968, čije je sedište u ul. Đure Salaja br. 20, 17000 Vranje, Srbija, a koje zastupa Aleksandar Jovanović;

"Odšteta Davaoca licence" ima značenje dato u Članu 13.1;

"Usluge održavanja" se odnosi na primenu ažuriranja Softvera koju Korisnik može da koristi. Radi dobrog razumevanja, Usluge održavanja u sebi sadrže samo i isključivo davanje Softvera na korišćenje. Usluge održavanja uopšte ne uključuju bilo kakve druge usluge koje se odnose na neke druge programe, odnosno softver ili hardver koji Korisnik možda koristi;

"Cenovnik" je internet stranica koja je javno dostupna na www.evident.rs/home/pricing kojom su utvrđene važeće Naknade (Trajanje, popusti, cene, i dostupni cenovni Planovi)

"Usluge" znači one usluge koje Davalac licence pruža Korisniku, ili koje se obavezao da mu pruži u skladu sa ovim Uslovima. Sve usluge se pružaju "takve kakve su";

"Softver" znači vlasnički softverski kod koji je izrađen i razvijen od Davaoca licence i u njegovom je isključivom vlasništvu. Sav Softver je dostupan "takav kakav je";

"Softverska greška" znači defekt, bag ili greška u Softveru koja ima pojavni negativni efekat koji se očituje u izgledu, načinu rada, funkcionalnosti ili performansama Softvera, ali isključujući bilo koji defekt, bag ili grešku nastalu kao rezultat:

 1. bilo koje radnje ili propuštanja Korisnika ili osobe koju je Korisnik ovlastio u upotrebi Softvera; i/ili
 2. bilo koja upotreba Softvera koja je u suprotnosti sa Dokumentacijom; i/ili
 3. propuštanja Korisnika da ispuni svoje obaveze u vezi sa ovim Uslovima; i/ili
 4. nekompatibilnosti između Softvera i bilo kog drugog sistema, mreže, aplikacije, programa, hardvera ili softvera koji nije naveden kao kompatibilan Specifikaciji Softvera;

"Specifikacija Softvera" označava specifikaciju Softver navedenu u Dokumentaciji;

"Izvorni kod" znači softverski kod u celosti ili delovima, u formi podobnoj za ljudsko čitanje, uključujući i kompajlirani kod kako bi se kreirao Softver ili kod nastao od dekompajlirana Softvera, ali isključujući interpretirani kod koji se nalazi u Softveru;

"Usluge Podrške" znači podrška koja je u vezi sa korišćenjem Softvera i identifikaciju grešaka i njihovo ispravljanje, ali ne uključuje davanje bilo kakve edukacije ili treninga bilo da je u vezi sa Softverom ili ne. Sve Usluge Podrške se pružaju samo i isključivo na daljinu. Usluge Podrške su ograničene na ona unapređenja, ažuriranja, nove verzije, popravke i nova izdanja Softvera koja potiču od Davaoca licence i daju se bez dodatne naknade.

"Period" se odnosi na vremensko važenje ovih Uslova čiji početak je utvrđen Članom 3.1 a kraj Članom 3.2;

"Teritorija" se odnosi na teritoriju celog sveta.

"Ažuriranje" znači „hotfix“, zakrpa ili manja izmena verzije Softvera;

"Verzija" znači novo izdanje, odnosno nova verzija Softvera;

"Korisnik" predstavlja pravno ili fizičko lice kojem Davalac licence dozvoljava upotrebu odnosno korišćenja Softvera, u skladu sa ovim Uslovima;

"Korisnički podaci" označavaju sve i svaki podatak koji je u Softver uneo Korisnik. Korisnički podaci ni u kom slučaju neće biti prodati ili ustupljeni nekoj Trećoj strani, niti Davalac licence uopšte prikuplja Korisničke podatke. Korisnički podaci se pohranjuju na serveru samo u svrhu funkcionisanja Softvera. Pristup Korisničkim podacima je omogućen samo Softveru kao takvom, i onim osobama kojima Korisnik dozvoli pristup;

"Odšteta Korisnika" ima značenje dato u Članu 13.3;

2. Besplatno korišćenje

2.1 Korisnik može koristiti Softver besplatno za vreme Perioda korišćenja. Korisnik se obavezuje da izmiri Naknade za one usluge koje su navedene u Cenovniku.

3. Period korišćenja

3.1 Ovi Uslovi stupaju na snagu Dan Početka primene.

3.2 Ovi Uslovi ostaju na snazi neograničeno, odnosno do prestanka odnosa u skladu sa Članom 15.

4. Licenca

4.1 Davalac licence ovim putem dozvoljava Korisniku, počevši od Dana Aktivacije do kraja Perioda korišćenja na teritoriji odakle je Korisnik, upotrebljava odnosno koristi Softver, odnosno daje mu vremenski ograničenu, neisključivu (neekskluzivnu), bez mogućnosti podlicenciranja, opozivu, neprenosivu licencu da:

 1. koristi Softver "takav kakav jeste" u skladu sa Dokumentacijom;

na koju se primenjuju ograničenja definisana ovim Članom 4.

4.2 Korisnik ne može izdati podlicencu, niti može delovati u smeru podlicenciranja bilo kojih prava navedenih u Članu 4.1.

Osim ukoliko to ovim Uslovima nije izričito dozvoljeno, odnosno ukoliko nije obavezno po zakonima koji se primenjuju na neisključiv način, licenca dana ovim Članom 4 ima sledeća ograničenja:

 1. Korisnik neće prodavati, preprodavati, rentirati, izdavati, pozjamljivati, snabdevati, objavljivati, prenositi, dozvoljavati upotrebu, distribuirati ili redistribuirati Softver; i
 2. Korisnik ne sme kopirati, menjati, editovati, modifikovati, prilagođavati ili prerađivati Softver; i
 3. Korisnik ne sme dekompajlirati, dekriptovati, pronicati, reverzno kompajlirati ili primenjivati reverzni inženjering na Softver, niti pokušati navedeno.

4.4 Korisnik je isključivo odgovoran za bezbednost Korisničkog naloga, u skladu sa ovim Uslovima, i obavezuje se da učini sav razumni napor (uključujući i primenu razumnih mera bezbednosti) kako bi osiguralo da pristup Korisničkom nalogu imaju samo one osobe koje je, u skladu sa Uslovima, ovlastio da nalog koriste.

4.5 Korisnik je isključivo odgovoran za:

 1. unos tačnih i ispravnih podataka; i/ili
 2. bilo koju radnja ili propuštanje Korisnika ili osobe kojoj je Korisnik dozvolio da koristi Softver; i/ili
 3. bilo koju upotrebu Softvera koja je u suprotnosti sa Dokumentacijom; i/ili
 4. propuštanje Korisnika da ispuni svoje obaveze u vezi sa ovim Uslovima; i/ili
 5. nekompatibilnosti između Softvera i bilo kog drugog sistema, mreže, aplikacije, programa, hardvera ili softvera koji nije naveden kao kompatibilan Specifikaciji Softvera, koji Korisnik može da upotrebljava.

4.6 Softver Korisniku čini dostupnim:

 1. nedeljne izveštaje; i/ili
 2. mesečne izveštaje.

Gorenavedeni izveštaji se dostavljaju isključivo na onu adresu elektronske pošte koju je uneo Korisnik. Korisnik može odabrati da ne prima izveštaje, tako što će izmeniti to podešavanje u Softveru.

5. Izvorni kod

5.1 Ništa u ovim Uslovima ne daju pravo Korisniku niti bilo kom drugom licu bilo koje pravo da pristupi ili koristi Izvorni kod niti konstituiše licencu na Izvornom kodu.

5.2 Nikakav komentar ili sugestija Korisnika Davaocu licence se ne može tumačiti kao koautorstvom nad Izvornom kodu, niti će bilo kakvi komentari/sugestije biti osnov za bilo kakvu kompenzaciju odnosno naknadu Korisniku, niti će u slučaju da isti budu upotrebljeni biti osnov za bilo kakvo autorstvo.

6. Usluge održavanja

6.1 Davalac licence ne pruža Usluge održavanja Korisniku.

6.2 Davalac licence garantuje Korisniku da implementacija Ažuriranja u Softver ili nove Verzije Softvera neće uneti Softverske greške u Softver.

6.3 Davalac licence garantuje Korisniku da implementaciju Ažuriranja u Softver ili izdavanje nove Verzije Softvera Davalac vrši isključivo prema sopstvenoj poslovnoj odluci.

7. Usluge Podrške

7.1 Davalac licence pruža Usluge Podrške Korisniku.

7.2 Davalac licence pruža Usluge Podrške u okviru razumne brige i znanja koje poseduje.

7.3 Davalac licence može suspendovati pružanje Usluge Podrške ukoliko je Korisnik u docnji sa plaćanjem bilo kog iznosa koji duguje Davaocu licence po osnovu ovih Uslova, bez ikakvog pisanog obaveštenja.

7.4 Davalac licence može prestati sa pružanjem Usluge Podrške davanjem pisanog obaveštenja Korisniku najmanje 30 dana unapred.

7.5 Ukoliko se prestaje sa pružanjem Usluge Podrške u skladu sa ovim Članom 7:

 1. Korisnik je u obavezi da Davaocu licence isplati sve Naknade u smislu Usluge Podrške koje su Korisniku pružene pre prestanka pružanja Usluge Podrške;
 2. Davalac licence je u obavezi da Korisniku refundira Naknade koje je Korisnik platio Davaocu povodom pružanja Usluge Podrške koje Korisnik nije koristio; i
 3. odredbe ovog Člana 7, izuzimajući odredbe Člana 7.5, mogu prestati sa pravnim dejstvom, ali pri tome ostale odredbe ovih Uslova nastavljaju da se primenjuju, bez obzira na prestanak navedenih odredbi.

7.6 Softver može, s vremena na vreme i u slučaju potrebe, slati informacije koje se tiču upotrebe Softvera, kao što su Ažuriranja i nove Verzije, izmene Uslova i slično, na adresu elektronske pošte Korisnika.

8. Bez prenosa Prava intelektualne svojine

8.1 Ništa u ovim Uslovima se ne može tumačiti kao prenos bilo kog od Prava intelektualne svojine sa Davalac licence na Korisnika, ili sa Korisnika na Davaoca licence.

8.2 Korisnik dozvoljava Davaocu licence da na sajtu Davaoca licence prikaže žig, odnosno logo Korisnika i to isključivo za vreme Perioda korišćenja, u svrhe portfolija klijenata Davaoca licence.

9. Naknade

9.1 Korisnik se obavezuje da izmiruje Naknade Davaocu licence prema odredbama ovih Uslova.

9.2 Svi iznosi navedeni u ili u vezi sa ovim Uslovima su, osim ako kontekst drugačije ne nalaže, navedeni bez uračunavanja bilo kakvog primenjivog poreza na dodatu vrednost, troška plaćanja, troška bankarske transakcije i sličnih iznosa, koji se imaju dodati na navedene iznose prilikom plaćanja koje Korisnik vrši Davaocu licence.

9.3 Osim u slučaju navedenom u Članu 7.5(b), Naknade ne podležu bilo kakvoj refundaciji.

10. Plaćanja

10.1 Davalac licence zadužuje Korisnika nakon što od Korisnika primi zahtev za pružanje onih usluga koje Korisnik samostalno odabere.

10.2 Korisnik se obavezuje da Naknade izmiri Davaocu licence unapred (avansno).

10.3 Korisnik može izmiriti Naknade plaćanjem debitnom karticom, kreditnom karticom, direktnim zaduženjem ili bankarskim transferom.

11. Garancije

11.1 Davalac licence garantuje da ima puno pravo da zaključi ove Uslove kao i da ispunjava obaveze utvrđene ovim Uslovima.

11.2 Davalac licence garantuje Korisniku da:

 1. je Softver, takav kakav je dostupan, u materijalnom smislu izveden u skladu Specifikacijom Softvera;
 2. će Softver biti oslobođen od Softverskih greška;
 3. je Softver bez virusa, crva, Trojanaca, ucenjivačkog koda, špijunskog koda, netraženih reklama i drugih zlonamernih programa; i
 4. da će Softver u sebi inkorporisati sigurnosne karakteristike čiju inkorporaciju zahteva dobra poslovna praksa.

11.3 Davalac licence garantuje Korisniku da, kada ga Korisnik koristi u skladu sa ovim Uslovima, neće kršiti bilo kakav zakon ili propis Republike Srbije.

11.4 Davalac licence garantuje Korisniku da, kada ga Korisnik koristi u skladu sa ovim Uslovima, neće kršiti Prava intelektualne svojine trećih lica u bilo kojoj jurisdikciji i po bilo kom primenjivom pravu.

11.5 Ukoliko Davalac licence osnovano oceni, ili neka treća strana tvrdi, da se upotrebom Softvera od strane Korisnika u skladu sa ovim Uslovima, krše Prava intelektualne svojine trećih lica, Davalac licence može, razumno postupajući, i to o svom trošku:

 1. izmeniti Softver tako da ne krši navedena Prava intelektualne svojine, pod uslovom da se na taj način ne uvodi Softverska greška u softver, i ne povređuje Specifikacija Softvera; ili
 2. dozvoliti Korisniku pravo da koristi Softver u skladu sa ovim Uslovima.

11.6 Korisnik garantuje Davaocu licence da ima puno pravo da zaključi ove Uslove kao i da ispunjava obaveze utvrđene ovim Uslovima.

11.7 Sve međusobne garancije ugovornih strana u vezi sa ovim Uslovima su izričito navedeni u ovim Uslovima. U skladu sa maksimalno dozvoljenim U najvećoj meri dozvoljenoj primenjivim zakonom, niti jedna druga garancija u vezi sa ovim Uslovima nije implicirana ovim Uslovima niti sa njima povezanim ugovorom.

12. Potvrde i ograničenja garancije

12.1 Korisnik potvrđuje da kompleksan softver nikada nije u potpunosti bez grešaka; i u skladu sa ostalim odredbama ovih Uslova, Davalac licence ne daje garanciju da je Softver u potpunosti bez ikakvih grešaka.

12.2 Korisnik potvrđuje da kompleksan softver nikada nije u potpunosti bez sigurnosnih propusta; i u skladu sa ostalim odredbama ovih Uslova, Davalac licence ne daje garanciju da je Softver u potpunosti bez sigurnosnih propusta.

12.3 Korisnik potvrđuje da je Softver izrađen tako da bude kompatibilan isključivo sa softverom koji je kao kompatibilan naveden u Specifikaciji Softvera; Davalac licence ne garantuje da će Softver biti kompatibilan sa bilo kojim drugim softverom.

12.4 Korisnik potvrđuje da Davalac licence ne pruža bilo kakve pravne, finansijske, računovodstvene ili poreske savete prema ovim Uslovima ili u vezi sa Softverom; i da, osim ukoliko to nije eksplicitno navedeno u ovim Uslovima, Davalac licence ni na koji način ne garantuje da Softver ili njegova upotreba od strane Korisnika neće dovesti do eventualne pravne odgovornosti na strani Korisnika ili bilo kog drugog lica.

12.5 Korisnik potvrđuje da je Korisnik isključivo pravno odgovoran za upotrebu Softvera, u punoj meri primenjivog zakona. Korisnik potvrđuje da Davalac licence ni u kom slučaju ne odgovara za Korisnikovo korišćenje ili propuštanje korišćenja Softvera.

13. Odšteta

13.1 Davalac licence će obeštetiti Korisnika u slučaju nastanka štete (uključujući i razumne advokatske troškove, i razumne troškove poravnanja) koje su nastale kao posledica kršenja Uslova od strane Davaoca licence ("Odšteta Davaoca licence").

13.2 Korisnik se obavezuje:

 1. da, nakon što sazna za postojeću ili potencijalnu Odštetu Davaoca licence o tome bez odlaganja obavesti Davaoca licence;
 2. da obezbedi Davaocu licence svu neophodnu asistenciju koju Davalac licence može razumno da zahteva u slučaju Odštete Davaoca licence;
 3. da dozvoli Davaocu licence da samostalno vodi sve postupke koji se odnose na sudsko i vansudsko rešavanje spora sa trećim licima u vezi sa Odštetom Davaoca licence; i
 4. da ne prizna odgovornost trećem licu u vezi sa Odštetom Davaoca licence, niti da samostalno vodi sve sudske i vansudske postupke povodom rešavanja spora sa trećim licem, a koje je u vezi sa Odštetom Davaoca licence, pre nego što dobije pisanu saglasnost Davaoca licence o tome,

te obaveza Davaoca licence da obešteti Korisnika u skladu sa Članom 13.1 se neće primenjivati ukoliko korisnik ne ispuni obaveze navedene u ovom Članu 13.2.

13.3 Korisnik će obeštetiti Davaoca licence u slučaju nastanka štete (uključujući i razumne advokatske troškove i razumne troškove poravnanja) koje su nastale kao posledica kršenja Uslova od strane Korisnika ("Odšteta Korisnika").

13.4 Davalac licence se obavezuje:

 1. da, nakon što sazna za postojeću ili potencijalnu Odštetu Korisnika o tome bez odlaganja obavesti Korisnika;
 2. da obezbedi Korisniku svu neophodnu asistenciju koju Korisnik može razumno da zahteva u slučaju Odštete Korisnika;
 3. da dozvoli Korisniku da samostalno vodi sve postupke koji se odnose na sudsko i vansudsko rešavanje spora sa trećim licima u vezi sa Odštetom Korisnika; i
 4. da ne prizna odgovornost trećem licu u vezi sa Odštetom Korisnika, niti da samostalno vodi sve sudske i vansudske postupke povodom rešavanja spora sa trećim licem, a koje je u vezi sa Odštetom Korisnika, pre nego što dobije pisanu saglasnost Korisnika o tome,

te obaveza Korisnika da obešteti Davaoca licence u skladu sa Članom 13.3 se neće primenjivati ukoliko korisnik ne ispuni obaveze navedene u ovom Članu 13.4.

13.5 Ograničenje od odgovornosti koje je navedeno u ovom Članu 13 ne podleže ograničenjima i isključenjima odgovornosti utvrđenih ovim Uslovima.

14. Ograničenja i isključenja odgovornosti

14.1 Ništa u ovim Uslovima ne isključuje one obaveze koje ne mogu biti isključene prema važećem zakonu, zakonska prava ugovorne strane neće biti isključena ili ograničena ovim Uslovima, osim u meri dopuštenoj zakonom. Korisnik razume i prihvata da je korišćenje Softvera na bazi "TAKAV KAKAV JE" i "KAO ŠTO JE DOSTUPAN", i da u tom smislu Davalac licence ima ograničenu odgovornost.

14.2 Ograničenja i isključenja odgovornosti navedeni u ovom Članu 14 i drugde u Uslovima su:

 1. subjekt Članova 14.1 i 17.6; i
 2. vođena svim ograničenjima navedenim u ovim Uslovima ili koji su u vezi sa ovim Uslovima, uključujući i ugovornu odgovornost, odgovornost za štetu (uključujući i nemar) i za kršenje propisa, osim u meri u kojoj je to izričito predviđeno ovim Uslovima.

14.3 Davalac licence ne odgovara Korisniku za bilo koje gubitke koje nastanu u Slučaju više sile.

14.4 Davalac licence ne odgovara Korisniku ili bilo kom trećem licu povodom Korisnikovog korišćenja ili propuštanja korišćenja Softvera, Davalac licence nije odgovoran Korisniku povodom nadgledanja proces upotrebe i/ili prikupljanja podataka o upotrebi, i/ili dostavljanja bilo koje informacije koja se odnosi na upotrebu Softvera.

14.5 Davalac licence ne odgovara Korisniku povodom bilo kog gubitka profita, očekivanog profita ili ušteda.

14.6 Davalac licence ne odgovara Korisniku povodom bilo kakvog gubitka priliva ili prihoda, gubitka poslovanja, ugovora ili poslovnih prilika.

14.7 Davalac licence ne odgovara Korisniku povodom prikupljanja podataka o ličnosti.

14.8 Davalac licence ne odgovara Korisniku povodom bilo kakvog gubitka podataka, baze podataka ili softvera.

14.9 Davalac licence ne odgovara Korisniku povodom bilo kakve posebne, indirektne ili poslednične štete ili gubitka.

14.10 Odgovornost Davaoca licence Korisniku po ovim Uslovi povodom bilo kakvog događaja ili serije događaja neće preći ukupan iznos koji je Korisnik izmirio ili je dužan da izmiri Davaocu licence u prethodnih 12 meseci od dana koji prethodi nastanku takvog događaja ili takvih događaja.

14.11 Ukupna odgovornost Davaoca licence Korisniku, u skladu sa ovim Uslovima, ne može preći ukupan iznos koji je Davalac licence primio od Korisnika.

15. Raskid

15.1 Davalac licence može raskinuti pružanje usluga po ovim Uslovima davanjem pisanog obaveštenja Korisniku najmanje 30 dana unapred.

15.2 Korisnik može raskinuti prijem usluga po ovim Uslovima, davanjem pisanog obaveštenja Davaocu licence najmanje 30 dana unapred.

15.3 Svaka strana može raskinuti pravni odnos definisan ovim Uslovima, sa trenutnim dejstvom, davanjem drugoj strani pisano obaveštenje o raskidu ukoliko:

 1. druga strana učini materijalnu povredu ovih Uslova, a takvo kršenje nije moguće ispraviti;
 2. druga strana učini materijalnu povredu ovih Uslova, a takvo kršenje je moguće popraviti, ali druga strana ne uspe da ispravi kršenje u roku od 30 dana od dana prijema pisanog obaveštenja da ispravi kršenje; ili
 3. druga strana učestalo krši ove Uslove (bez obzora na to da li su ta kršenja konsekutivne ili materijalne prirode).

15.4 Svaka strana može raskinuti pravni odnos definisan ovim Uslovima, davanjem drugoj strani pisano obaveštenje o raskidu ukoliko:

 1. druga strana:
  1. prestane da postoji;
  2. prestane da posluje (u celosti ili u značajnoj meri);
  3. prestane da ispunjava svoje obaveze u ugovorenim rokovima;
  4. postane ili bude proglašena nesolventnom;
 2. bude imenovan ili postavljen administrator od strane suda ili banke, likvidacioni upravnik, stečajni upravnik, ili kakav drugi upravnik druge strane ili njenih sredstava; ili
 3. Ukoliko se pokrene postupak stečaja druge strane, ili druga strana donese rešenje o sopstvenom stečaju (osim u svrhu reorganizacije solventnog preduzeća gde će nastali subjekt preuzeti sve obaveze druge strane prema ovim Uslovima).

15.5 Davalac licence može raskinuti pravni odnos definisan ovim Uslovima, sa trenutnim dejstvom, davanjem Korisniku pisanog obaveštenja o raskidu ukoliko Korisnik ne izmiri dugovanje nakon prijema opomene o plaćanju dugovanog iznosa, pa rok za plaćanje iz te opomene istekne.

16. Posledice raskida

16.1 Po raskidu sve odredbe ovih Uslova prestaju sa pravnim dejstvom osim sledećih odredaba koje nastavljaju sa pravnim dejstvom (u skladu sa eksplicitnim odredbama koje sadrže, odnosno bez vremenskog ograničenja): Članovi 1, 4.1, 10.2, 10.4, 13, 14, 16, 17 i 18.

16.2 Osim u onoj meri u kojoj ovi Uslovi izričito predviđaju drugačije, raskid ne utiče na stečena prava ugovornih strana u skladu sa ovim Uslovima.

16.3 U roku od 30 dana od dana raskida ugovornog odnosa po ovim Uslovima, bez obzira na način i razlog raskida, Korisnik je u obavezi da izmiri Davaocu licence sve neizmirene Naknade koje je u obavezi ili koje će biti u obavezi da izmiri do dana raskida ugovornog odnosa, povodom usluga koje je koristio.

16.4 Radi dobrog razumevanja, licenca za korišćenje Softvera prestaje momentom prestanka ugovornog odnosa po ovim Uslovima; i, u skladu sa time, Korisnik se obavezuje momentalno prestane sa korišćenjem Softvera.

17. Prelazne i završne odredbe

17.1 Nijedno kršenje odredbi ovih Uslova neće biti oslobođeno od odgovornosti, osim ukoliko druga strana ne izda posebnu pisanu saglasnost kojom tu stranu oslobađa od navedene odgovornosti.

17.2 Ukoliko, na osnovu odluke suda ili drugog nadležnog organa, bude utvrđena ništavost ili neizvršnost neke odredbe ovih Uslova, preostale odredbe Uslova ostaju na snazi. Ukoliko bi neka ništavna ili neizvršna odredba bila valjana ili izvršna ukoliko bi njen deo bio obrisan, smatraće se da je taj deo obrisan, a odredba će ostati na snazi (osim ukoliko bi bio u suprotnosti sa jasnom namerom ugovornih strana, u kom slučaju će se smatrati da je cela odredba obrisana).

17.3 Ove Uslove nije moguće izmeniti osim uz zaključenje posebnog dokumenta u pisanom obliku, potpisanog od svih ugovornih strana na koje se izmena odnosi.

17.4 Nijedna strana ne može bez prethodne pisane saglasnosti druge strane dodeliti, prenositi, naplatiti, licencirati ili na drugi način raspolagati bilo kojim ugovornim pravima ili obavezama nastalih po ovim Uslovima.

17.5 Odredbe ovih Uslova su napisane tako da odgovaraju pravnom odnosu između ugovornih strana, i tekst odredbi nije namenjen da koristi bilo kojoj trećoj strani ili da bude primenljiv na bilo koju treću stranu. Prava strana da vrše izmene u vezi sa ovim Uslovima ne podležu saglasnosti bilo koje treće strane.

17.6 Ništa u ovim Uslovima ne isključuje niti ograničava odgovornost neke strane za prevaru, prevarno predstavljanje ili kakvu drugu odgovornost koja ne može biti isključena prema zakonu koji se primenjuje.

17.7 Prema Članovima 14.1 i 17.6, ovi Uslovi čine celokupan ugovorni odnos ugovornih strana u odnosu na predmet ugovora ovih Uslova, i zamenjuju sve prethodne dogovore, aranžmane i pregovore između ugovornih strana u odnosu na predmet ugovora.

17.8 Ovi Uslovi su sastavljeni i na ugovorni odnos strana se primenjuju zakoni Republike Srbije.

17.9 Nadležni sudovi Republike Srbije imaju isključivu jurisdikciju nad rešavanjem svakog spora koji nastane povodom ili u vezi sa ovim Uslovima.

18. Tumačenje

18.1 U ovim Uslovima svako referenciranje na propis, odnosno odredbu propisa podrazumeva referenciranje na:

 1. važeći propis; i
 2. svaki potpropis donet na osnovu tog propisa.

18.2 Marginalni naslovi, odnosno nazivi članova ne utiču na tumačenje ovih Uslova.

18.3 U ovim Uslovima, generalnim izrazima se ne može dati restriktivno tumačenje zbog toga što im prethode ili slede reči koje ukazuju na određenu vrstu ili klasu.

Datum početka primene 01.08.2019.